Evde Kal & Makale Oku

EKONOMİYE YÖNELİK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA

Covid-19 salgın hastalığının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması için bazı düzenlemeler yapıldı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Kanun 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’da ve Çek Kanununda değişikliğe gidildi.

ÇEK KANUNU

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Madde 49 uyarınca; Çek Kanununageçici madde eklenmiştir. Bu madde uyarınca;

1.24.03.2020 Tarihine Kadar İşlenen “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verilmesi” suçu sebebiyle mâhkum olan sanıkların Cezalarının İnfazı Durdurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 5/1; ”5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur.”

2.Hükümlü Tahliye Edildikten Sonra Karşılıksız Çek Bedelini Yasada Öngörülen Süre İçerisinde Ödemek Zorundadır.

GEÇİCİ MADDE 5/1; “… Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.”

3.Hükümlü Tarafından Ödeme Yapılmadığı Takdirde İnfazın Devamına Karar Verilecektir.

GEÇİCİ MADDE 5/1; “…. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.”

Hükümlü tarafından tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi gereken %10’luk kısım ödenmesine rağmen; karşılıksız kalan kısım için oluşturulan taksitleri   birden çok kez ödememesi durumunda yine alacaklının şikâyeti ile hükmü veren      mahkemece infazın devamına karar verilecektir.

Burada önemle belirtilmesi gereken nokta ise; alacaklı tarafından şikâyetin hükmü veren İcra Ceza Mahkemesi’ne yapılması gereğidir.

4.İnfazın Durdurulmasıyla Beraber Ceza Zamanaşımı İşlemeyecek; Hükümlü Hakkında Olarak “Yurt Dışına Çıkış Yasağı” Kararı Verilebilecektir.

GEÇİCİ MADDE 5/2; “Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.”

GEÇİCİ MADDE 5/3; “Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde       yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.”

Kanunun yayım tarihinden itibaren hükmün infazı durdurulacağından bu tarihten itibaren ceza zamanaşımı da ilgili madde gereğince işlemeyecektir.

5.İcra Ceza Mahkemesince Verilecek Kararlara Karşı İİK Madde 353 Gereğince İtiraz Yolu Açık Bulunmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 5/5; “Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.”

6.Her bir “çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme” suçu için ancak bir kez uygulanabilecektir.

GEÇİCİ MADDE 6;  ”Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.”


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir