Evde Kal & Makale Oku

COVID-19 KAPSAMINDA GENELGE

Bilindiği üzere, ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta olan Koronavirüse karşı yürüten süreç kapsamında, ülkemizde birçok önlem alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Özellikle iş hayatında kısa süreli çalışma, evden çalışma vb. yöntemler uygulanmakta, kişilerin dışarı çıkmadan çalışabilmesine imkan tanınmakta, bu şekilde kişilerin virüse maruz kalma ihtimali azaltılmaya çalışılmaktadır. Ancak evden çalışma gibi yöntemler bazı meslek grupları için söz konusu olamamaktadır. Ayrıca virüsün etkisinin azalması ile olağan hayat akışına dönülmesi için de birçok düzenleme yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede çalışma hayatı içinde Koronavirüse yakalanmanın meslek hastalığı veya iş kazası kapsamında sayılıp sayılmayacağı konusu gündeme gelmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; meslek hastalığı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.14’te “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalıkları işyerindeki faktörlerin etkisi ile meydana gelmektedir. Hastalığın oluşması ile kişisinin mesleği arasında sebep sonuç ilişkisinin bulunması aranmaktadır. Meslek hastalıkları önlenebilir nitelikteki hastalıklardandır. Alınacak önlemler ile işçinin meslek hastalığına yakalanması engellenebilir.

İş kazası ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13 uyarınca “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.” Bu kapsamda, olayın iş kazası olarak kabul edilebilmesi için öncelikle bir kaza meydana gelmesi, bu kaza sonucu sigortalıda bir zarar oluşması, meydana gelen kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağı bulunması, kazanın işle ilgilisinin olması ve olayda işverenin objektif kusurunun varlığı aranmaktadır. Ayrıca Kanunun 13.maddesinde iş kazasının karine olarak kabul edildiği durumlar düzenlenmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. Maddesi uyarınca İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda “Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”

Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı sayılması durumunda, sigortalının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.16 uyarınca tanınan haklardan yararlanma imkanı söz konusu olacaktır. Yani şartların sağlanması durumunda; sigortalı, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek, hastalığın bir şekilde sürekli iş göremezlik durumuna sebep olması halinde sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilecek, Koronavirüs sebebiyle ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanabilecek, cenaze ödeneği verilebilecek ve gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilebilecektir.

Koronavirüse karşı yürüten süreçle ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Merkez veya Taşra Teşkilatına gönderdiği 07.05.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı genelge ile aşağıdaki şekilde bir bilgilendirme yapmıştır:

Gönderilen yazıda öncelikle Koronavirüsün dünya çapında pandemi olarak kabul edildiği, ülkemizi de olumsuz olarak etkilediği belirtilmiştir. Ardından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15.maddesi uyarınca hastalık halinin tanımı belirtilmiştir: “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.”

Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olması sebebiyle salgına maruz kalan ve hizmet veren kurumlara başvuran sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiğini belirtmiştir.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN MAKALE YAZARINA DANIŞABİLİRSİNİZ

Yalçın & Toygar Hukuk Bürosu

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

+90 212 293 09 09

Email : info@yttlaw.com

www.yttlaw.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir